International and Dutch customers can check and download our general conditions on this page. Alleen voor Nederlandse consumenten bestaat daar boven op een zogenaamd herroepingsrecht beperkt door de volgende bepalingen. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier gepubliceerd op www.actumail.nl/retourecht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Terugbetaling In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 12,00 zullen bedragen. Uitsluiting herroepingsrecht Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals Het boeken van een reis, excursie of andere zaken die door derden geleverd worden zoals een cursus, verblijf of gadget. het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, instructie, film, data cd of dvd. Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Alle feedback, instructies, coaching, suggesties en adviezen zijn op maat gemaakt. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals lucht of nitrox tanken, zuurstof of verbandmiddelen, overlevingspakketten, eerste hulpproducten. Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Eerste hulpmiddelen. CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is. De levering van losse kranten, tijdschriften of magazines, zoals fact sheets, nieuwsbrieven, actumail. Zakelijke klanten.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Empateam; Postbus 113; 1180AC Amstelveen of via online contact formulier
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.